ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

   Παραθέτουμε ανανεωμένη ενημέρωση αναφορικά με τις προϋποθέσεις που ισχύουν έως 30.07.2021 για την είσοδο στην Ιταλία, από την Ελλάδα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Διάταγμα του Υπουργού Υγείας της Ιταλίας – 18.06.2021).

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ιταλία από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στη χώρα και το μέσο εισόδου σε αυτή, συμπληρώνουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική φόρμα dPLF (digital Passenger Locator Form), που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://app.euplf.eu/#/

Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε ενήλικα επιβάτη. Οι ανήλικοι επιβάτες μπορούν να εγγραφούν στη φόρμα ενηλίκων που τα συνοδεύει. Σε περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, η dPLF πρέπει να συμπληρωθεί από το γονέα / κηδεμόνα πριν από την αναχώρηση. Οι επιβάτες που διέρχονται από τη χώρα, πρέπει να επιλέξουν την «Ιταλία» ως χώρα προορισμού, ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό τους. Με την υποβολή της φόρμας, οι επιβάτες λαμβάνουν στη διεύθυνση email που καταχωρήθηκε κατά την εγγραφή, το dPLF σε μορφή PDF και με κωδικό QR, το οποίο οφείλουν να δείξουν στο check – in (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) για να τους επιτραπεί η επιβίβαση.

Όποιος έχει διαμείνει ή πραγματοποιήσει διέλευση από την Ελλάδα εντός των προηγούμενων 14 ημερών, από την ημερομηνία άφιξής του στην Ιταλία, οφείλει για την είσοδό του στην Ιταλία να παρουσιάσει στον μεταφορέα κατά την επιβίβαση και σε όποιον έχει αρμοδιότητα πραγματοποίησης ελέγχων, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, από το οποίο προκύπτει εναλλακτικά:

 είτε πως έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2, με βεβαίωση πως ο κύκλος εμβολιασμού έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν το ταξίδι

 είτε πως έχει αναρρώσει από COVID-19, και έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη περίοδος απομόνωσης μετά από ασθένεια SARS-CoV-2. ·Το πιστοποιητικό ανάρρωσης ισχύει έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο

 είτε πως έχει πραγματοποιήσει, εντός σαράντα οκτώ ωρών (48) πριν την είσοδο στην Ιταλία, rapid test αντιγόνων ή μοριακό τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα στον SARS-CoV-2

Εναλλακτικά, αντί για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα και μπορούν να προσκομισθούν πράσινα πιστοποιητικά, δηλαδή πιστοποιητικά, που εκδίδονται σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, μετά από εμβολιασμό με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, ή μετά από ίαση από COVID-19 και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης μετά από νόσηση από SARS-CoV-2 περιόδου καραντίνας ή με την πραγματοποίηση, εντός 48 ωρών πριν την είσοδο στην ιταλική επικράτεια, rapid test αντιγόνων ή μοριακό τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Τα πιστοποιητικά μπορούν να είναι στην ιταλική, αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα και μπορούν να προσκομίζονται είτε σε έγγραφη είτε σε ψηφιακή μορφή.

Εάν δεν προσκομιστεί το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 ή το πράσινο πιστοποιητικό, προβλέπεται προληπτικός αυτοπεριορισμός (καραντίνα 10 ημερών) αφού ενημερωθεί σχετικά με την είσοδο στην Ιταλία η αρμόδια κατά τόπους Υγειονομική Αρχή και, μετά το πέρας του 10ήμερου προληπτικού αυτοπεριορισμού, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μοριακού τεστ (PCR) ή τεστ αντιγόνων.

Tα παιδιά κάτω των έξι ετών εξαιρούνται από τη διενέργεια του μοριακού ή αντιγονικού τεστ πριν την είσοδο στην Ιταλία. Οι ανήλικοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καραντίνας (όπου προβλέπεται) μόνο εάν συνοδεύονται από ενήλικο (γονέα ή άλλο συνοδό) που φέρει πράσινο πιστοποιητικό (ή το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19).

Παραμένοντας σε ισχύ η υποχρέωση συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας dPLF (digital Passenger Locator Form) και δεδομένης απουσίας οποιουδήποτε συμπτώματος COVID-19, η προσκόμιση ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 ή πράσινου πιστοποιητικού και η διενέργεια μοριακού ή αντιγονικού τεστ 48 ώρες πριν την άφιξη, δεν ισχύουν για:

 όποιον εισέρχεται στην Ιταλία για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι ώρες (120) για επιβεβαιωμένους λόγους εργασίας, υγείας ή κατεπείγουσας ανάγκης, με υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, άμεσης αναχώρησης από την Ιταλική επικράτεια ή, σε περίπτωση αδυναμίας αναχώρησης, έναρξη περιόδου προληπτικής απομόνωσης και επαγρύπνησης σύμφωνα με τη σχετική ιταλική νομοθεσία

 για όποιον κάνει απλή διέλευση, με ίδια μέσα, από την Ιταλική επικράτεια και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι ώρες, με υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, άμεσης αναχώρησης από την Ιταλική επικράτεια ή, σε περίπτωση αδυναμίας αναχώρησης, έναρξη περιόδου προληπτικής απομόνωσης και επαγρύπνησης σύμφωνα με τη σχετική ιταλική νομοθεσία.